Leave a Comment on Indian ใช้ตู้รถไฟ 500 คันเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย
Continue Reading... Indian ใช้ตู้รถไฟ 500 คันเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย
Posted in General

Indian ใช้ตู้รถไฟ 500 คันเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย

Indian ใช้ตู้รถไฟ 500 คันเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย อินเดียจะเปลี่ยนตู้รถไฟอีก 500 ตู้เพื่อสร้างเตียงเพิ่มอีก 8,000 เตียงสำหรับผู้ป่วย coronavirus ในนิวเดลีท่ามกลางการติดเชื้อที่รุนแรง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ Amit Shah ได้ประกาศมาตรการฉุกเฉินใหม่สำหรับเมืองหลวง รวมถึงการทดสอบที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับ Covid-19 สถานพยาบาลจะได้รับการร้องขอ เขาได้พบกับหัวหน้าคณะรัฐมนตรีของกรุงนิวเดลี Arvind Kejriwal…